PARTICIPANTS

Poden participar a la Mostra tots els alumnes de BATXILLERAT, CICLES FORMATIUS inscrits durant el curs 2020-2021

PROJECTES

Han d'haver estat creats per alumnes de BATXILLERAT, CICLES FORMATIUS inscrits durant el curs 2020-2021

MODALITATS

1. REPORTATGE O DOCUMENTAL

DURADA: màxim 6 minuts

CARACTERÍSTIQUES: Ha de reflectir aspectes de l'entorn més proper dels estudiants i, alhora, han de ser d'interès local i social. Ha de seguir la lògica estructural del text narratiu. És preferible no incorporar imatges que no hagin estat enregistrades pels propis estudiants. És preferible que tracti algun tema relacionat amb l’escola i l’educació.


2. CURTMETRATGE DE FICCIÓ

DURADA: màxim 6 minuts

CARACTERÍSTIQUES: Pot tractar sobre qualsevol tema. La imaginació és l'únic límit. Ha de seguir la lògica del relat narratiu (plantejament, nus i desenllaç).


3. VÍDEO JOC

DURADA: 2-3 minuts

CARACTERÍSTIQUES: Presentació del vídeo joc on es vegi la sinopsi, el moviment, la jugabilitat, game design i la part artística. La temàtica haurà de ser no ofensiva i que no incorpori violència gratuïta.


4. VÍDEOART

DURADA: màxim 1 minut

CARACTERÍSTIQUES: Es tracta de produir un vídeo d’un màxim d'un minut per expressar qualsevol idea o sentiment. El tractament ha de ser creatiu. L'únic condicionant és la durada.


5. ESPOT PUBLICITARI

DURADA: màxim 1 minut

CARACTERÍSTIQUES: Ha d’incorporar una temàtica d'interès social (SENSIBILITZACIÓ SOCIAL). És preferible que promocioni algun tema relacionat amb l’escola i l’educació.


PRESENTACIÓ

Els projectes es presentaran a través d'un enllaç al VIMEO o YOUTUBE. Cada escola podrà presentar fins a 3 treballs per cada línia. La Comissió de la Mostra es reserva el dret d’acceptar un treball extra per cada centre si aquest ho sol·licita i la Comissió ho aprova per majoria simple.

Un responsable de cada escola (preferiblement un professor/a) centralitza l’enviament de treballs enviant un correu a l'adreça mostraaudiovisual@escolapia.cat amb les següents dades:


ENLLAÇ DEL PROJECTE (a VIMEO o YOUTUBE)

TÍTOL DEL PROJECTE

CATEGORIA EN LA QUE PARTICIPA

CENTRE

DADES DELS AUTORS

NOM I COGNOMS

EDAT

CURS

SINOPSI DEL PROJECTE (entre 100 i 200 paraules)


DATA LÍMIT LLIURAMENT DE PROJECTES

19 d'abril de 2021 a les 20:00

SELECCIÓ

Els projectes rebuts seran preseleccionats per un equip format per: un docent de cadascun dels centres participants, un membre del departament de comunicació i un membre de l’àrea de projecte educatiu de l’EPC. Aquest equip escollirà els 4 projectes més destacats en cada MODALITAT. Els membres de l’equip responsable de la preselecció que siguin representants d’escoles no podran votar els treballs del seu propi centre.

Els 20 projectes que passin aquesta preselecció seran visionats pel jurat que escollirà el millor projecte en cada modalitat; s'atorgaran PREMIS DEL JURAT. En cas d’empat, la Comissió de la Mostra realitzarà una segona votació.

Els 20 projectes preseleccionats també seran visionats en l'ACTE D'ENTREGA DE PREMIS i optaran als premis del públic. El públic escollirà per votació el millor projecte en cada modalitat; s'atorgaran PREMIS DEL PÚBLIC.

CRITERIS DE SELECCIÓ

Per a la selecció de treballs es valorarà el següent:

• L'originalitat dels temes escollits.

• La pluralitat i la coherència en el tractament dels continguts.

• La posada en escena: criteris narratius i estètics.

• La correcció en l'ús del llenguatge verbal i audiovisual.

• El tractament dels valors cívics.

• La sensibilitat cap a les problemàtiques socials.